Language of document :

Talan väckt den 6 februari 2018 – Europeiska kommissionen mot Republiken Österrike

(Mål C-76/18)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: G. von Rintelen, P. Ondrůšek, M. Noll-Ehlers)

Svarande: Republiken Österrike

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Österrike har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG1 genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att införliva direktivet, eller i vart fall genom att inte omedelbart underrätta kommissionen om sådana åtgärder,

förelägga Republiken Österrike enligt artikel 260.3 FEUF att betala löpande vite om 42 377 euro per dag som underlåtenheten att underrätta Europeiska kommissionen om vidtagna införlivandeåtgärder består,

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Medlemsstaterna var enligt artikel 106.1 i direktiv 2014/25 skyldiga sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 18 april 2016. Eftersom Republiken Österrike inta har antagit de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att införliva direktivet eller inte har underrättat kommissionen om sådana åtgärder, har kommissionen beslutet att väckta talan vid domstolen.

Kommissionen har i sin talan yrkat att Republiken Österrike ska föreläggas att betala löpande vite om 42 377 euro per dag. Vitesbeloppet har beräknats med hänsyn till fördragsbrottets svårhetsgrad och varaktighet, den avskräckande verkan och medlemsstatens betalningsförmåga

____________

1 EUT L 94, 2014, s. 243.