Language of document :

Иск, предявен на 6 февруари 2018 г. — Европейска комисия/Република Австрия

(Дело C-79/18)

Език на производството: немски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: G. von Rintelen, P. Ondrůšek, M. Noll-Ehlers, Bevollmächtigte)

Ответник: Република Австрия

Искания на ищеца

Ищецът моли Съда:

да установи, че като не е приел законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за транспонирането на Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за възлагане на договори за концесия 1 — с изключение на членове 46 и 47 в провинции Виена, Щирия и Каринтия, или съответно като не е уведомил Комисията за тях, ответникът не е изпълнил задълженията си по посочената директива,

на основание член 260, параграф 3 ДФЕС да осъди ответника да заплаща периодична имуществена санкция в размер на 52 972 EUR на ден поради нарушение на задължението за съобщаване на мерките за транспониране,

да се осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Съгласно член 51, параграф 1 от Директива 2014/23/ЕС държавите членки са длъжни най-късно до 18 април 2016 г. да приемат законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да съобразят своето вътрешно право със задълженията по посочената директива. Тъй като Република Австрия не е приела всички законови, подзаконови и административни разпоредби, необходими за транспонирането на Директивата, или съответно не е уведомила Комисията за тях, Комисията е решила да сезира Съда.

С исковата си молба Комисията моли Съда да наложи на Република Австрия периодична имуществена санкция в размер на 52 972 EUR на ден. Размерът на периодичната имуществена санкция е изчислен с оглед на тежестта и продължителността на нарушението, като и на възпиращото действие на санкцията в зависимост от платежоспособността на посочената държава членка.

____________

1 ОВ L 94, 2014 г., стр. 1.