Language of document :

Žaloba podaná dne 6. února 2018 – Evropská komise v. Rakouská republika

(Věc C-79/18)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: G. von Rintelen, P. Ondrůšek a M. Noll-Ehlers, zmocněnci)

Žalovaná: Rakouská republika

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že žalovaná nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí1 tím, že – s výjimkou článků 46 a 47 ve spolkových zemích Vídeň, Štýrsko a Korutany – nepřijala právní a správní předpisy nezbytné pro provedení této směrnice, resp. Komisi tyto předpisy nesdělila;

uložit žalované podle čl. 260 odst. 3 SFEU z důvodu nesplnění povinností sdělit prováděcí opatření zaplacení penále ve výši 52 972 eur denně;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Podle čl. 51 odst. 1 směrnice 2014/23/EU byly členské státy povinné přijmout nejpozději do 18. dubna 2016 nezbytná vnitrostátní opatření k uvedení jejich vnitrostátního práva do souladu se závazky vyplývajícími z této směrnice. Vzhledem k tomu, že Rakouská republika nepřijala všechny právní a správní předpisy nezbytné k provedení této směrnice, resp. Komisi tyto předpisy neoznámila, Komise rozhodla obrátit se na Soudní dvůr.

Komise prostřednictvím své žaloby navrhuje, aby bylo Rakouské republice uloženo zaplacení penále ve výši 52 972 eur denně. Výše penále byla vypočtena s přihlédnutím k závažnosti a době trvání protiprávního jednání, jakož i odstrašujícímu účinku na základě výkonnosti tohoto členského státu.

____________

1     Úř. věst. 2014, L 94, s. 1.