Language of document :

6. veebruaril 2018 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Austria Vabariik

(kohtuasi C-79/18)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: G. von Rintelen, P. Ondrůšek, M. Noll-Ehlers)

Kostja: Austria Vabariik

Hageja nõuded

Hageja palub Euroopa Kohtul:

tuvastada, et kuna Austria Vabariik ei ole Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiivi 2014/23/EL kontsessioonilepingute sõlmimise kohta1 täitmiseks võtnud kõiki vajalikke õigus- ja haldusnorme – erandina artiklid 46 ja 47 Viini, Steiermarki ja Kärnteni liidumaal – või vähemalt ei ole komisjoni nendest teavitanud, siis on Austria Vabariik rikkunud sellest direktiivist tulenevaid kohustusi;

mõista ELTL artikli 260 lõike 3 alusel kostjalt ülevõtmismeetmetest teatamise kohustuse rikkumise tõttu välja trahvi summas 52 972 eurot päevas;

mõista kohtukulud välja Austria Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Direktiivi 2014/23/EL artikli 51 lõike 1 alusel olid liikmesriigid kohustatud võtma hiljemalt 18. aprilliks 2016 vajalikud siseriiklikud meetmed, selleks et kohandada oma siseriiklik õigus direktiivist tulenevate kohustustega. Kuna Austria Vabariik ei ole direktiivi täitmiseks võtnud kõiki vajalikke õigus- ja haldusnorme või vähemalt ei ole komisjoni nendest teavitanud, siis otsustas komisjon pöörduda Euroopa Kohtusse.

Oma hagis palub komisjon Austria Vabariigilt välja mõista trahv summas 52 972 eurot päevas. Trahvi suurusel võetakse arvesse rikkumise raskust ja kestust ning trahvi hoiatavat mõju vastavalt selle liikmesriigi suutlikkusele.

____________

1 ELT 2014, L 94, lk 1.