Language of document :

Prasība, kas celta 2018. gada 6. februārī – Eiropas Komisija/Austrijas Republika

(Lieta C-79/18)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: G. von Rintelen, P. Ondrůšek, M. Noll-Ehlers)

Atbildētāja: Austrijas Republika

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Tiesai ir šādi:

atzīt, ka, nepieņemot visus normatīvos un administratīvos aktus, kuri ir vajadzīgi, lai valsts tiesībās transponētu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/23/ES (2014. gada 26. februāris) par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu 1 , izņemot 46. un 47. pantu – Vīnes, Štīrijas un Karintijas federālajās zemēs, vai nedarot šos aktus zināmus Komisijai, atbildētāja nav izpildījusi šajā direktīvā paredzētos pienākumus;

atbilstoši LESD 260. panta 3. punktam saistībā ar pienākuma paziņot par direktīvas transponēšanas pasākumiem neizpildi piespriest atbildētājai kavējuma naudu 52 972 EUR apmērā par dienu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Saskaņā ar Direktīvas 2014/23/ES 51. panta 1. punktu dalībvalstīm esot bijis pienākums līdz vēlākais 2016. gada 18. aprīlim veikt vajadzīgos valsts pasākumus, lai valsts tiesības pielāgotu atbilstoši no šīs direktīvas izrietošajām prasībām. Tā kā Austrijas Republika neesot pieņēmusi visus normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai transponētu šo direktīvu, vai neesot tos darījusi zināmus Komisijai, Komisija esot nolēmusi vērsties Tiesā.

Ar savu prasību Komisija lūdz piespriest Austrijas Republikai kavējuma naudu 52 972 EUR apmērā par dienu. Kavējuma naudas apmērs esot aprēķināts, ņemot vērā pārkāpuma smagumu un ilgumu, kā arī atturošo iedarbību, atbilstoši šīs dalībvalsts maksātspējai.

____________

1 OV 2014, L 94, 1. lpp.