Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 6 lutego 2018 r. – Komisja Europejska / Republika Austrii

(Sprawa C-79/18)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. von Rintelen, P. Ondrůšek, M. Noll-Ehlers, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Austrii

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie, że pozwana nie ustanawiając wzgl. nie przekazując Komisji informacji o tym – za wyjątkiem art. 46 i 47 w krajach związkowych Wiedeń, Styria i Karyntia – przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji1 uchybiła swoim zobowiązaniom wynikającym z tej dyrektywy;

nałożenie na pozwaną, na podstawie art. 26 ust. 3 TFUE, zapłaty kary pieniężnej w wysokości 52 972 EUR dziennie w związku z uchybieniem obowiązkowi poinformowania o środkach podjętych w celu transpozycji;

obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na podstawie art. 51 ust. 1 dyrektywy 2014/23/UE państwa członkowskie były zobowiązane do wprowadzenia w życie najpóźniej do dnia 18 kwietnia 2016 r. przepisów do dostosowania ich prawa krajowego do zobowiązań wynikających z dyrektywy. Ponieważ Republika Austrii nie wprowadziła w życie wszystkich przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania tej dyrektywy wzgl. nie przekazała Komisji tekstów tych przepisów, Komisja postanowiła wystąpić do Trybunału.

Komisja w drodze skargi żąda nałożenia na Republikę Austrii zapłaty kary pieniężnej w wysokości 52 972 EUR dziennie. Wysokość kary pieniężnej została wyliczona przy uwzględnieniu wagi oraz okresu trwania działania niezgodnego z prawem jak również skutku odstraszającego na podstawie możliwości płatniczych tego państwa członkowskiego.

____________

1 Dz.U. 2014, L 94, s. 1.