Language of document :

Žaloba podaná 6. februára 2018 – Európska komisia/Rakúska republika

(vec C-79/18)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: G. von Rintelen, P. Ondrůšek, M. Noll-Ehlers, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Rakúska republika

Návrhy žalobkyne

Žalobkyňa žiada, aby Súdny dvor:

určil, že žalovaná nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií1 tým, že – s výnimkou článkov 46 a 47 v spolkových krajinách Viedeň, Štajersko a Korutánsko – neprijala zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia nevyhnutné na vykonanie tejto smernice, prípadne Komisii tieto predpisy neoznámila,

uložil žalovanej podľa článku 260 ods. 3 ZFEÚ povinnosť zaplatiť penále vo výške 52 972 eur na deň z dôvodu nesplnenia povinnosť oznámiť vykonávacie opatrenia,

uložil žalovanej povinnosť nahradiť trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Podľa článku 51 ods. 1 smernice 2014/23/EÚ boli členské štáty povinné najneskôr do 18. apríla 2016 prijať vnútroštátne opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie súladu so záväzkami vyplývajúcimi zo smernice. Vzhľadom na to že Rakúska republika neprijala zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia nevyhnutné na vykonanie smernice, prípadne Komisii tieto opatrenia neoznámila, Komisia sa rozhodla obrátiť sa na Súdny dvor.

Komisia vo svojej žalobe navrhuje, aby sa Rakúskej republike uložila povinnosť zaplatiť penále vo výške 52 972 eur denne. Výška penále sa vypočítala s prihliadnutím na závažnosť a dobu trvania porušenia, ako aj odstrašujúci účinok na základe efektívnosti tohto členského štátu.

____________

1 Ú. v. EÚ L 94, 2014, s. 1.