Language of document :

Иск, предявен на 14 февруари 2018 г. — Европейска комисия/Италианска република

(Дело C-122/18)

Език на производството: италиански

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: G. Gattinara и C. Zadra)

Ответник: Италианска република

Искания на ищеца

да се установи, че като не е гарантирала и като продължава да не гарантира, че органите на публичната администрация не допускат превишаване на сроковете от 30 или 60 календарни дни за погасяването на търговските си задължения, Италианската република не е изпълнила задълженията си по силата на Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки (ОВ L 48, стр. 1), и по-специално, задълженията по член 4 от посочената директива,

да се осъди Италианска република да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Данните, с които разполага Комисията и които се основават на информация, предоставена от Италианската република в досъдебната процедура, сочат, че 30-дневните или 60-дневните сроковете за плащане, посочени в член 4 от Директива 2011/7/ЕС относно борбата със забавяне на плащането, се превишават не от отделни органи, а от цели категории органи на публичната администрация, не по повод на отделна търговска сделка, а като средно забавяне на плащанията по отношение на всички сделки, сключени от посочените административни органи, и — на последно място — не за определен период от време, а постоянно, считано от септември 2014 г. до предявяването на настоящия иск. Ето защо Комисията приема за доказано продължаваното и системно неизпълнение на член 4 от Директивата.

____________