Language of document :

Sag anlagt den 14. februar 2018 – Europa-Kommissionen mod Den Italienske Republik

(Sag C-122/18)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved G. Gattinara og C. Zadra, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Den Italienske Republik

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Den Italienske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/7/EU af 16. februar 2011 om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner (EUT 2011, L 48, s. 1), navnlig de i dette direktivs artikel 4 omhandlede forpligtelser, idet den har undladt og fortsat undlader at sikre, at de offentlige myndigheders tilbagebetaling af deres handelsgæld ikke overskrider fristerne på 30 eller 60 kalenderdage.

Den Italienske Republik tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Det fremgår af de beviser, som Kommissionen er i besiddelse af, og som er baseret på oplysninger, som Den Italienske Republik er fremkommet med under den administrative procedure, at de betalingsfrister på 30 og 60 dage, som er fastsat i artikel 4 i direktiv 2011/7/EU om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner, overskrides ikke blot af enkelte enheder, men af hele kategorier af offentlige myndigheder, og dette ikke kun i forbindelse med en enkelt handelstransaktion, men i form af gennemsnitlige betalingsfrister, dvs. i forhold til samtlige transaktioner, som disse myndigheder har indgået, og endelig er disse overskridelser ikke sket i et begrænset tidsrum, men derimod vedvarende siden september 2014 indtil anlæggelsen af nærværende søgsmål. Kommissionen er af den opfattelse, at det er godtgjort, at der foreligger en fortsat og systematisk tilsidesættelse af direktivets artikel 4.

____________