Language of document :

Kanne 14.2.2018 – Euroopan komissio v. Italian tasavalta

(asia C-122/18)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: G. Gattinara ja C. Zadra)

Vastaaja: Italian tasavalta

Vaatimukset

todetaan, että Italian tasavalta ei ole noudattanut kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta 16.2.2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/7/EU (EUVL 2011, L 48, s. 1) mukaisia velvoitteitaan ja erityisesti tämän direktiivin 4 artiklassa asetettuja velvoitteita, koska se on laiminlyönyt ja laiminlyö edelleen varmistaa, että viranomaiset estyvät ylittämästä niiden ostovelkojen maksamista koskevia 30 tai 60 kalenteripäivän pituisia määräaikoja

Italian tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Komission hallussa olevista todisteista, jotka perustuvat Italian tasavallan hallinnollisen menettelyn kuluessa toimittamiin tietoihin, käy ilmi, että maksuviivästysten torjumisesta annetun direktiivin 2011/7/EU 4 artiklassa säädettyjä 30 tai 60 kalenteripäivän pituisia määräaikoja ei ole ylitetty yksittäisten laitosten vaan kokonaisten viranomaisryhmien kohdalla, eikä yksittäisen kaupallisen toimen vaan maksun suorittamiseen kuluvana keskimääräisenä aikana näiden viranomaisten suorittamien kaikkien toimien osalta eikä rajoitetun ajanjakson aikana vaan jatkuvasti syyskuusta 2014 alkaen siihen päivään asti, jona tämä kanne on nostettu. Komissio katsoo näin ollen osoitetun, että direktiivin 4 artiklan rikkominen on jatkuvaa ja systemaattista.

____________