Language of document :

Преюдициално запитване от Vestre Landsret (Дания), постъпило на 2 февруари 2018 г. — Skatteministeriet (Министерство на данъчните въпроси на Дания)/KPC Herning

(Дело C-71/18)

Език на производството: датски

Запитваща юрисдикция

Vestre Landsret

Страни в главното производство

Жалбоподател: Skatteministeriet (Министерство на данъчните въпроси на Дания)

Ответник: KPC Herning

Преюдициален въпрос

Допуска ли член 135, параграф 1, буква й), вж. член 12, параграф 1, буква а) и параграф 2, във връзка с член 135, параграф 1, буква к), вж. член 12, параграф 1, буква б) и параграф 3 от Директивата за ДДС1 , при обстоятелства като разглежданите в главното производство държава членка да счита доставка на земя, върху която към момента на доставката има сграда, за продажба на земя за строеж, подлежаща на облагане с данък върху добавената стойност (ДДС), когато намерението на страните е сградата да бъде напълно или частично разрушена, за да се построи на нейно място нова сграда?

____________

1 Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7).