Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Vestre Landsret (Tanska) on esittänyt 2.2.2018 – Skatteministeriet v. KPC Herning

(asia C-71/18)

Oikeudenkäyntikieli: tanska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Vestre Landsret

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Skatteministeriet

Vastapuoli: KPC Herning

Ennakkoratkaisukysymys

Onko arvonlisäverodirektiivin1 135 artiklan 1 kohdan j alakohdan (vrt. 12 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 2 kohta), luettuna yhdessä 135 artiklan 1 kohdan k alakohdan (vrt. 12 artiklan 1 kohdan 3 alakohta ja 3 kohta) kanssa, mukaista, että jäsenvaltio pääasiassa vallitsevien kaltaisissa olosuhteissa pitää sellaisen kiinteän omaisuuden luovutusta, johon luovutushetkellä sisältyy rakennus, arvonlisäverollisena rakennusmaan myyntinä, kun osapuolten tarkoitus on purkaa rakennus kokonaan tai osittain uuden rakennuksen tieltä?

____________

1 Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY (EYVL 2006, L 347, s. 1).