Language of document :

Преюдициално запитване от Visoki upravni sud (Хърватия), постъпило на 8 януари 2018 г. — Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)/Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

(Дело C-90/18)

Език на производството: хърватски

Запитваща юрисдикция

Visoki upravni sud

Страни в главното производство

Жалбоподател: Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)

Ответник: Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

Преюдициалeн въпрос

Трябва ли член 15, параграф 3, втора алинея ДФЕС и член 4, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Eвропейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 година относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 2001 г.; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 3, стр. 76) да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална правна уредба, в която се предвижда, че достъпът до информация за използването на публични средства е възможен без никакви изключения, дори ако достъпът до нея по принцип е ограничен, тъй като тя представлява търговска (банкова) тайна?

____________