Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Visoki upravni sud (Kroatia) on esittänyt 8.2.2018 – Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) v. Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

(asia C-90/18)

Oikeudenkäyntikieli: kroaatti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Visoki upravni sud

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)

Vastapuoli: Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

Ennakkoratkaisukysymys

Onko SEUT 15 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan määräyksiä ja Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30.5.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (EYVL L 145, 31.5.2001) 4 artiklan 1 ja 2 kohdan säännöksiä tulkittava siten, että ne ovat esteenä kansalliselle säännökselle, jossa säädetään poikkeuksettomasta oikeudesta tutustua julkisten varojen käyttöä koskeviin tietoihin, myös siinä tapauksessa, että oikeutta tutustua kyseisiin tietoihin on muuten rajoitettu sen takia, että ne kuuluvat liikesalaisuuden (pankkisalaisuuden) piiriin?

____________