Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Visoki upravni sud (Chorvátsko) 8. februára 2018 – Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)/Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

(vec C-90/18)

Jazyk konania: chorvátčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Visoki upravni sud

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)

Žalovaný: Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

Prejudiciálna otázka

Majú sa ustanovenia článku 15 ods. 3 druhého pododseku ZFEÚ a článku 4 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 2001, s. 43; Mim. vyd. 01/003, s. 331) vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave, ktorá umožňuje prístup k informáciám o využívaní verejných prostriedkov bez výnimky, aj keď na druhej strane prístup k takýmto informáciám je obmedzený pretože ide o obchodné (bankové) tajomstvo?

____________