Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Visoki upravni sud (Kroatien) den 8 februari 2018 – Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) mot Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

(Mål C-90/18)

Rättegångsspråk: kroatiska

Hänskjutande domstol

Visoki upravni sud

Parter i det nationella målet

Klagande: Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)

Motpart: Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

Tolkningsfrågan

Ska bestämmelserna i artikel 15.3 andra stycket FEUF och artikel 4.1 och 4.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 2001, s. 43), tolkas så, att de utgör hinder för nationella bestämmelser enligt vilka tillgång till information om användning av allmänna medel ska ges, utan undantag, även när tillgången till denna information är begränsad på grund av att den utgör en affärshemlighet (omfattas av banksekretess)?

____________