Language of document :

A Supreme Court of the United Kingdom (Egyesült Királyság) által 2018. február 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SM kontra Entry Clearance Officer, UK Visa Section

(C-129/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Supreme Court of the United Kingdom

Az alapeljárás felei

Felperes: SM

Alperes: Entry Clearance Officer, UK Visa Section

Beavatkozó felek: Coram Children’s Legal Centre (CCLC) és Centre for Advice on Individual Rights in Europe (AIRE)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A 2004/38 irányelv1 2. cikke 2. pontjának c) pontja értelmében vett egyenesági leszármazottnak minősül-e az a gyermek, aki valamely uniós polgár vagy polgárok gyámsága, „kafalah” vagy az illető származási országának joga által előírt, ezzel egyenértékű jogintézmény hatálya alatt áll?

Az irányelv egyéb rendelkezései, és különösen a 27. és 35. cikk értelmezhető-e úgy, hogy megtagadható az ilyen gyermek beutazása, amennyiben kizsákmányolás, bántalmazás vagy emberkereskedelem áldozatául esett vagy ennek veszélye fennáll?

Vizsgálhatja-e valamely tagállam, mielőtt a 2. cikk 2. pontjának c) pontja szerinti egyenesági leszármazottként ismer el egy olyan gyermeket, aki nem az EGT-állampolgár vér szerinti leszármazottja, hogy a gyermeknek az említett EGT-állampolgár gyámsága vagy felügyelete alá helyezésére vonatkozó eljárásra úgy került-e sor, hogy abban kellőképpen figyelembe vették az érintett gyermek mindenek felett álló érdekét?

____________

1 Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2004. L 158., 77. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 5. kötet, 46. o.; helyesbítés: HL 2009. L 274., 47. o.)