Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Supreme Court of the United Kingdom (Regatul Unit) la 19 februarie 2018 – SM/Entry Clearance Officer, UK Visa Section

(Cauza C-129/18)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

Supreme Court of the United Kingdom

Părțile din procedura principală

Recurentă: SM

Intimat: Entry Clearance Officer, UK Visa Section

Intervenienți: Coram Children’s Legal Centre (CCLC) și Centre for Advice on Individual Rights in Europe (AIRE)

Întrebările preliminare

Un copil aflat sub autoritatea părintească permanentă a unui cetățean sau a unor cetățeni ai Uniunii prin „kafala” sau printr-un sistem echivalent reglementat de sistemul legislativ al țării sale de origine este considerat „descendent direct” în sensul articolului 2 alineatul (2) litera (c) din Directiva 2004/38?

Alte dispoziții ale Directivei [2004/38], în special articolele 27 și 35 din aceasta, pot fi interpretate în sensul că refuză acordarea dreptului de intrare unor astfel de copii în cazul în care aceștia sunt victime ale exploatării, ale abuzului sau ale traficului de persoane sau sunt supuși unui astfel de risc?

Un stat membru, înainte de a recunoaște ca descendent direct în sensul articolului 2 alineatul (2) litera (c) din directiva menționată un copil care nu este descendent consangvin al unui resortisant al Spațiului Economic European (SEE), are dreptul să examineze dacă procedurile în urma cărora copilul a fost plasat sub autoritatea părintească sau în custodia resortisantului SEE respectiv au fost de așa natură încât interesul superior al copilului a fost luat în considerare în mod suficient?

____________