Language of document :

Valitus, jonka Helleenien tasavalta on tehnyt 20.11.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-327/15, Kreikka v. komissio, 19.9.2017 antamasta tuomiosta

(asia C-670/17 P)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Valittaja: Helleenien tasavalta (asiamies: G. Kanellopoulos, I. Pachi ja A. Vasilopoulou)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että valitus otetaan tutkittavaksi, että unionin yleisen tuomioistuimen 19.9.2017 asiassa T-327/17 antama tuomio kumotaan, että Helleenien tasavallan 2.6.2015 nostama kanne hyväksytään ja että 25.3.2015 tehty komission täytäntöönpanopäätös C(2015) 1936 final rahoitusoikaisujen soveltamisesta EMOTR:n ohjausosaston tukeen, jota on myönnetty toimenpideohjelmalle CCI 2000GR061PO021 (Kreikka – Tavoite 1 – Maaseudun rakenneuudistus) kumotaan.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja esittää muutoksenhakunsa tueksi viiteen valitusperusteeseen.

Ensimmäisessä valitusperusteessa valittaja väittää, että asetusta (EY) N:o 1083/2006,1 asetusta (EU) N:o 1303/20132 ja asetusta (EY) N:o 1290/20053 on tulkittu ja sovellettu väärin ja että asetuksen (EY) N:o 1260/19994 säännösten EMOTR:n ohjausosastoon 1.1.2007 jälkeen tehdyssä soveltamisessa on tapahtunut oikeudellinen virhe – Valituksenalainen tuomio on perusteltu riittämättömästi ja virheellisesti.

Toisen valitusperusteen mukaan asetuksen (EY) N:o 1260/1999 39 artiklaa on tulkittu ja sovellettu väärin – Riittämättömät ja ristiriitaiset perustelut.

Kolmannessa valitusperusteessa väitetään, että asetuksen (EU) N:o 1303/2013 144 ja 145 artiklan säännöksiä – jotka valituksenalaisessa tuomiossa katsottiin sovellettaviksi menettelysäännöksiksi – on tulkittu väärin ja sovellettu epäasianmukaisesti ja valikoivasti ja ettei valituksenalaisessa tuomiossa sovellettu asetuksen (EU) 1306/20135 52 artiklan 4 kohdan c alakohdassa, jolla rajoitetaan komission toimivaltaa tässä asiassa ratione temporis, säädettyjä menettelyllisiä takeita – Valituksenalainen tuomio on perusteltu ristiriitaisesti ja riittämättömästi.

Neljäs valitusperuste liittyy oikeusvarmuutta ja luottamuksensuojaa koskeviin periaatteisiin tilanteessa, jossa jäsenvaltio toimii vilpittömässä yhteistyössä komission kanssa, kun tämä – yhdeksän kuukautta myöhässä – arvioi niitä seurauksia, joita hankkeen täytäntöönpanoa koskevan lopullisen kertomuksen hyväksymisestä aiheutuisi, ja jossa rahoituskorjaukseen liittyvä menettely aloitettiin myöhässä, ja näin rikottiin komission velvollisuutta selvittää ja suorittaa lopullinen maksu kohtuullisessa ajassa yrityksiin liittyvissä ohjelmissa.

Viidennen valitusperusteen mukaan valituksenalaisessa tuomiossa esitetyt perustelut olivat täysin riittämättömiä siltä osin kuin niillä hylättiin Helleenien tasavallan väitteet, jotka koskivat moninkertaisen ja siis suhteettoman rahoituskorjauksen määräämistä.

____________

1 Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1260/1999 kumoamisesta 11.6.2006 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1083/2006 (EUVL 2006, L 210, s. 25).

2 Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta 17.12.2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013 (EUVL 2013, L 347, s. 320).

3 Yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21.6.2005 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1290/2005 (EUVL 2005, L 209, s. 1).

4 Rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä 21.6.1999 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1260/1999 (EYVL 1999, L 161, s. 1).

5 Yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta 17.12.2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013 (EUVL 2013, L 347, s. 549).