Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari (Italia) la 24 noiembrie 2017 – Francesca Cadeddu/Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Cagliari și alții

(Cauza C-667/17)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Francesca Cadeddu

Pârâte: Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Cagliari, Regione autonoma della Sardegna, Regione autonoma della Sardegna – Agenzia regionale per il lavoro

Întrebările preliminare

Articolul 80 din Regulamentul (CE) nr. 1083/20061 al Consiliului Uniunii Europene din 11 iulie 2006, precum și articolul 2 punctul 4 din același regulament trebuie interpretate în sensul că se opun unei norme precum cea prevăzută la articolul 50 alineatul 1 litera c) din Decretul Președintelui Republicii nr. 917 din 22 decembrie 1986, potrivit căruia sunt asimilate veniturilor din salarii „c) sumele plătite de orice persoană cu titlu de bursă de studii sau de alocație, de primă ori de ajutor pentru studii sau pentru formare profesională, în cazul în care beneficiarul nu este legat prin raporturi de muncă salariată de plătitor”, care, prin urmare, sunt supuse impozitului general pe venitul persoanelor fizice (IRPEF), inclusiv atunci când bursa de studii este plătită din fonduri structurale europene?

____________

1     Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 (JO L 210, p. 25, Ediție specială, 14/vol. 2, p. 64).