Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari (Taliansko) 24. novembra 2017 – Francesca Cadeddu/Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Cagliari a i.

(vec C-667/17)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Francesca Cadeddu

Odporcovia: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Cagliari, Regione autonoma della Sardegna, Regione autonoma della Sardegna – Agenzia regionale per il lavoro

Prejudiciálna otázka

Majú sa článok 80 nariadenia (ES) Rady Európskej únie č. 1083 z 11. júla 20061 a tiež článok 2 ods. 4 tohto nariadenia vykladať v tom zmysle, že bránia ustanoveniu, aké sa uvádza v článku 50 ods. 1 písm. c) dekrétu prezidenta republiky č. 917 z 22. decembra 1986, podľa ktorého sa na úroveň príjmov zo závislej činnosti kladú „c) prostriedky vyplácané akýmkoľvek subjektom vo forme štipendia, grantu, odmeny alebo príspevku na účely štúdia alebo odbornej prípravy, pokiaľ prijímateľa neviaže k poskytovateľovi vzťah závislej práce“, ktoré z tohto dôvodu podliehajú všeobecnému zdaneniu príjmov fyzických osôb (IRPEF), a to aj v prípade, keď sa štipendium poskytuje z európskych štrukturálnych fondov?

____________

1 Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006 , ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 2006, s. 25).