Language of document :

2013 m. sausio 23 d. Krajský súd v Prešove (Slovakija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Monika Kušionová prieš SMART Capital, a.s.

(Byla C-34/13)

Proceso kalba: slovakų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Krajský súd v Prešove

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė pirmojoje instancijoje: Monika Kušionová

Atsakovė pirmojoje instancijoje: SMART Capital, a. s.

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 38 straipsnį 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais2 ir 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 84/450/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 97/7/EB, 98/27/EB bei 2002/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 ("Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva") (OL L 149, p. 22), turi būti aiškinamos taip, kad joms prieštarauja tokia valstybės narės teisės nuostata, kaip antai Civilinio kodekso 151j straipsnio 1 dalis, taikant ją kartu su kitomis pagrindinėje byloje taikomų teisės aktų nuostatomis, pagal kurią, teismui neįvertinus sutarties sąlygų, kreditoriui leidžiama reikalauti įvykdyti iš nesąžiningų sutarties sąlygų kylančias prievoles nukreipiant išieškojimą į prievolės įvykdymui užtikrinti įkeistą vartotojui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, nepaisant aplinkybės, kad šalys nesutaria dėl nesąžiningų sutarties sąlygų buvimo?

2.    Ar pirmame klausime nurodytomis Europos Sąjungos teisės nuostatomis draudžiama tokia vidaus teisės nuostata, kaip antai Civilinio kodekso 151j straipsnio 1 dalis, taikant ją kartu su kitomis pagrindinėje byloje taikomų teisės aktų nuostatomis, pagal kurias, teismui neįvertinus sutarties sąlygų, kreditoriui leidžiama reikalauti įvykdyti iš nesąžiningų sutarties sąlygų kylančias prievoles nukreipiant išieškojimą į prievolės įvykdymui užtikrinti įkeistą vartotojui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, nepaisant aplinkybės, kad šalys nesutaria dėl nesąžiningų sutarties sąlygų buvimo?

3.    Ar atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 38 straipsnį 1978 m. kovo 9 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-106/77, Amministrazione delle Finanze dello Stato prieš Simmenthal turi būti suprantamas taip, jog siekdamas laikytis pirmame klausime nurodytų direktyvų tikslo nacionalinis teismas neturi taikyti tokių vidaus teisės nuostatų, kaip antai Civilinio kodekso 151j straipsnio 1 dalies ir kitų pagrindinėje byloje taikomų teisės aktų nuostatų, pagal kurias, teismui neįvertinus sutarties sąlygų, kreditoriui leidžiama reikalauti įvykdyti iš nesąžiningų sutarties sąlygų kylančias prievoles nukreipiant išieškojimą į prievolės įvykdymui užtikrinti įkeistą vartotojui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, ir taip išvengti teismo atliekamo sutarties sąlygų vertinimo, nepaisant tarp šalių dėl to kylančio ginčo?

4.    Ar Tarybos direktyvos 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais 4 straipsnį reikia aiškinti taip, kad į su vartotoju nedalyvaujant advokatui sudarytą sutartį įterpta sąlyga, pagal kurią kreditoriui leidžiama neteismine tvarka nukreipti išieškojimą į prievolės įvykdymui užtikrinti įkeistą turtą prieš tai teismui neatlikus kontrolės, nepaisoma pagrindinio Sąjungos teisės principo, pagal kurį teismas sutarties sąlygas vertina ex officio, todėl ši sutarties sąlyga yra nesąžininga, net jei ji pagrįsta vidaus teisės nuostata?

____________

1 - OL L 95, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 288.

2 - OL L 149, p. 22.

3 - Rink. p. 629.