Language of document :

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 10 września 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Krajský súd v Prešove - Słowacja) – Monika Kušionová przeciwko SMART Capital, a.s.

(Sprawa C-34/13)1

(Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 93/13/EWG – Nieuczciwe warunki – Umowa kredytu konsumenckiego – Artykuł 1 ust. 2 – Warunek odzwierciedlający bezwzględnie obowiązujący przepis ustawowy – Zakres stosowania dyrektywy – Artykuł 3 ust. 1, art. 4, art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 – Zabezpieczenie wierzytelności prawem rzeczowym obciążającym nieruchomość – Możliwość realizacji tego zabezpieczenia poprzez sprzedaż w drodze licytacji – Kontrola sądowa)

Język postępowania: słowacki

Sąd odsyłający

Krajský súd v Prešove

Strony w postepowaniu głównym

Strona skarżąca: Monika Kušionová

Strona pozwana: SMART Capital, a.s.

Sentencja

Przepisy dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwiają się one przepisom krajowym, takim jak będące przedmiotem postępowania głównego, umożliwiającym zaspokojenie roszczenia, którego podstawą są warunki umowy mogące mieć nieuczciwy charakter, w drodze pozasądowej egzekucji z nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia ustanowionego przez konsumenta w zakresie, w jakim przepisy te praktycznie nie uniemożliwiają albo nadmiernie nie utrudniają ochrony praw, jakie ta dyrektywa przyznaje konsumentowi, czego zbadanie należy do sądu odsyłającego.

Artykuł 1 ust. 2 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, że warunek występujący w umowie zawartej przez przedsiębiorcę z konsumentem jest wykluczony z zakresu stosowania tej dyrektywy wyłącznie wtedy, gdy rzeczony warunek umowy odzwierciedla treść bezwzględnie obowiązującego przepisu ustawowego lub wykonawczego, czego zbadanie należy do sądu odsyłającego.

____________

1     Dz.U. C 141 z 18.5.2013.