Language of document : ECLI:EU:C:2014:2189

Věc C‑34/13

Monika Kušionová

v.

SMART Capital, a.s.

(žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Krajským súdem v Prešove)

„Řízení o předběžné otázce – Směrnice 93/12/EHS – Zneužívající klauzule – Smlouva o spotřebitelském úvěru – Článek 1 odst. 2 – Klauzule odrážející závazné právní ustanovení – Působnost směrnice – Článek 3 odst. 1, článek 4, čl. 6 odst. 1 a čl. 7 odst. 1 – Zajištění pohledávky zástavním právem k nemovitému majetku – Možnost výkonu tohoto zástavního práva prostřednictvím dražby – Soudní přezkum“

Shrnutí – rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 10. září 2014

1.        Předběžné otázky – Přípustnost – Meze – Zjevně irelevantní otázky a hypotetické otázky položené v kontextu, který vylučuje užitečnou odpověď

(Článek 267 SFEU)

2.        Ochrana spotřebitelů – Zneužívající klauzule ve spotřebitelských smlouvách – Směrnice 93/13 – Prostředky určené k zabránění užívání zneužívajících klauzulí – Vnitrostátní právní úprava, která umožňuje vymáhání pohledávky formou mimosoudního výkonu zástavního práva váznoucího na nemovitém majetku, který spotřebitel poskytl jako zástavu – Přípustnost – Podmínky – Zásady efektivity a rovnocennosti – Vliv základního práva na obydlí – Ověření příslušející vnitrostátnímu soudu

(Listina základních práv, články 7, 38 a 47; směrnice Rady 93/13)

3.        Ochrana spotřebitelů – Zneužívající klauzule ve spotřebitelských smlouvách – Směrnice 93/13 – Působnost – Vyloučení smluvních klauzulí, které odrážejí závazná právní nebo správní ustanovení vnitrostátního práva – Ověření příslušející vnitrostátnímu soudu

(Směrnice 93/13, čl. 1 odst. 2)

1.        Viz znění rozhodnutí.

(viz bod 38)

2.        Ustanovení směrnice 93/13 o nepřiměřených podmínkách [zneužívajících klauzulích] ve spotřebitelských smlouvách musí být vykládána v tom smyslu, že nebrání vnitrostátní právní úpravě, která umožňuje vymáhání pohledávky založené na případně zneužívajících smluvních klauzulích formou mimosoudního výkonu zástavního práva váznoucího na nemovitém majetku, který spotřebitel poskytl jako zástavu, pokud tato právní úprava v praxi neznemožňuje nebo nadměrně neztěžuje ochranu práv, která tato směrnice přiznává spotřebitelům, přičemž ověření této skutečnosti je na předkládajícím soudu.

(viz bod 68, výrok 1)

3.        Článek 1 odst. 2 směrnice 93/13 o nepřiměřených podmínkách [zneužívajících klauzulích] ve spotřebitelských smlouvách musí být vykládán v tom smyslu, že smluvní klauzule uvedená ve smlouvě uzavřené prodávajícím nebo poskytovatelem se spotřebitelem je vyloučena z působnosti této směrnice pouze tehdy, odráží-li obsah závazného právního nebo správního ustanovení, přičemž ověření této skutečnosti je na předkládajícím soudu.

(viz bod 80, výrok 2)