Language of document : ECLI:EU:C:2014:2189

Sag C‑34/13

Monika Kušionová

mod

SMART Capital, a.s.

(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af

Krajský súd v Prešove)

»Præjudiciel forelæggelse – direktiv 93/13/EØF – urimelige kontraktvilkår – forbrugerkreditaftale – artikel 1, stk. 2 – vilkår, der afspejler en bindende lovbestemmelse – direktivets anvendelsesområde – artikel 3, stk. 1, artikel 4, artikel 6, stk. 1, og artikel 7, stk. 1 – sikkerhed for fordring ved pant i fast ejendom – mulighed for fuldbyrdelse af pantsat gode ved auktion – domstolsprøvelse«

Sammendrag – Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 10. september 2014

1.        Præjudicielle spørgsmål – formaliteten – grænser – spørgsmål, som er klart uden relevans, og hypotetiske spørgsmål forelagt i en sammenhæng, der udelukker et hensigtsmæssigt svar

(Art. 267 TEUF)

2.        Forbrugerbeskyttelse – urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler – direktiv 93/13 – midler, der har til formål at bringe anvendelsen af urimelige kontraktvilkår til ophør – national ordning, der gør det muligt at inddrive en fordring ved en udenretlig fuldbyrdelse af den pantsatte faste ejendom, der er stillet som sikkerhed af forbrugeren – lovlig – betingelser – principperne om effektivitet og ækvivalens – virkningen af den grundlæggende ret til en bolig – efterprøvelse tilkommer den nationale ret

(Chartret om grundlæggende rettigheder, art. 7, 38 og 47; Rådets direktiv 93/13)

3.        Forbrugerbeskyttelse – urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler – direktiv 93/13 – anvendelsesområde – undtagelse fastsat for kontraktvilkår, der afspejler indholdet af en lov eller en bindende administrativ bestemmelse – efterprøvelse tilkommer den nationale ret

(Rådets direktiv 93/13, art. 1, stk. 2)

1.        Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 38)

2.        Bestemmelserne i direktiv 93/13 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler skal fortolkes således, at de ikke er til hinder for en national ordning, der gør det muligt at inddrive en fordring, som er baseret på eventuelt urimelige kontraktvilkår, ved en udenretlig fuldbyrdelse af den pantsatte faste ejendom, der er stillet som sikkerhed af forbrugeren, for så vidt som denne ordning i praksis ikke gør det umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt at beskytte de rettigheder, som direktivet tillægger forbrugere, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve.

(jf. præmis 68 og domskonkl.)

3.        Artikel 1, stk. 2, i direktiv 93/13 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler skal fortolkes således, at et kontraktvilkår i en aftale indgået mellem en erhvervsdrivende og en forbruger kun er undtaget fra dette direktivs anvendelsesområde, hvis nævnte kontraktvilkår afspejler indholdet af en lov eller en bindende administrativ bestemmelse, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve.

(jf. præmis 80 og domskonkl.)