Language of document : ECLI:EU:C:2014:2189

Lieta C‑34/13

Monika Kušionová

pret

SMART Capital, a.s.

(Krajský súd v Prešove lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu)

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Direktīva 93/13/EEK – Negodīgi noteikumi – Patēriņa kredīta līgums – 1. panta 2. punkts – Noteikums, kas ietver obligātu tiesību normu – Direktīvas piemērošanas joma – 3. panta 1. punkts, 4. pants, 6. panta 1. punkts un 7. panta 1. punkts – Prasījuma nodrošinājums ar nekustamā īpašuma ķīlu – Iespēja realizēt šādu nodrošinājumu, pārdodot izsolē – Pārbaude tiesā

Kopsavilkums – Tiesas (trešā palāta) 2014. gada 10. septembra spriedums

1.        Prejudiciāli jautājumi – Pieņemamība – Robežas – Acīmredzami neatbilstoši jautājumi un hipotētiski jautājumi, kas uzdoti kontekstā, kurš neļauj sniegt derīgu atbildi

(LESD 267. pants)

2.        Patērētāju tiesību aizsardzība – Negodīgi noteikumi patērētāju līgumos – Direktīva 93/13 – Līdzekļi, lai novērstu turpmāku negodīgu noteikumu izmantošanu – Valsts tiesiskais regulējums, kas atļauj parāda atgūšanu, ārpustiesas kārtībā realizējot nekustamā īpašuma ķīlu, kuru patērētājs sniedzis kā nodrošinājumu – Pieļaujamība – Nosacījumi – Efektivitātes un līdzvērtības principi – Pamattiesību uz mājokli ietekme – Valsts tiesas kompetencē esoša pārbaude

(Pamattiesību hartas 7., 38. un 47. pants; Padomes Direktīva 93/13)

3.        Patērētāju tiesību aizsardzība – Negodīgi noteikumi patērētāju līgumos – Direktīva 93/13 – Piemērošanas joma – Izņēmums, kas paredzēts attiecībā uz līguma noteikumiem, kas ietver obligātas tiesību normas – Valsts tiesas kompetencē esoša pārbaude

(Padomes Direktīvas 93/13 1. panta 2. punkts)

1.        Skat. nolēmuma tekstu.

(sal. ar 38. punktu)

2.        Direktīvas 93/13 par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos normas ir jāinterpretē tādējādi, ka tās pieļauj tādu valsts tiesisko regulējumu kā pamatlietā, kas atļauj no iespējami negodīgiem līguma noteikumiem izrietoša parāda atgūšanu, ārpustiesas kārtībā realizējot nekustamā īpašuma ķīlu, ko patērētājs sniedzis kā nodrošinājumu, ciktāl šis tiesiskais regulējums nepadara praktiski neiespējamu vai pārmērīgi neapgrūtina tiesību, kuras patērētājam piešķir šī direktīva, aizsardzību, kas ir jāpārbauda iesniedzējtiesai.

(sal. ar 68. punktu un rezolutīvo daļu)

3.        Direktīvas 93/13 par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos 1. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka līguma noteikums, kas iekļauts starp pārdevēju vai piegādātāju un patērētāju noslēgtā līgumā, ir izslēgts no šīs direktīvas piemērošanas jomas vienīgi tad, ja minētais līguma noteikums ietver obligātas tiesību normas saturu, kas ir jāpārbauda iesniedzējtiesai.

(sal. ar 80. punktu un rezolutīvo daļu)