Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 3. oktobrī iesniedza High Court of Justice (Chancery Division) (Apvienotā Karaliste) - Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd/Sanofi

(lieta C-443/12)

Tiesvedības valoda - angļu

Iesniedzējtiesa

High Court of Justice (Chancery Division)

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājas: Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd

Atbildētāja: Sanofi

Persona, kas iestājusies lietā: Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC

Prejudiciālie jautājumi

1.    Kādi ir kritēriji, lai izlemtu, vai "produktu aizsargā spēkā esošs pamatpatents" Regulas Nr. 469/2009  (turpmāk tekstā - "Regula") 3. panta a) punkta izpratnē?

2.    Vai tādā gadījumā, ja vairākus produktus aizsargā spēkā esošs pamatpatents, patenta īpašniekam attiecībā uz katru no aizsargātajiem produktiem izsniedzot sertifikātu, tiktu pārkāpta Regula un it īpaši tās 3. panta c) punkts?

____________

1 - Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Regula (EK) Nr. 469/2009 par papildu aizsardzības sertifikātu zālēm (OV L 152, 1. lpp.).