Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (Chancery Division) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 3 października 2012 r. - Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd przeciwko Sanofi

(Sprawa C-443/12)

Język postępowania: angielski

Sąd odsyłający

High Court of Justice (Chancery Division)

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd

Strona pozwana: Sanofi

Interwenient: Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC

Pytania prejudycjalne

Jakie kryteria należy zastosować, aby rozstrzygnąć, czy "produkt chroniony jest patentem podstawowym pozostającym w mocy" w rozumieniu art. 3 lit. a) rozporządzenia 469/2009/WE (zwanego dalej "rozporządzeniem")?

Czy jeżeli ochroną wynikającą z patentu podstawowego pozostającego w mocy objętych jest kilka produktów, to rozporządzenie, a zwłaszcza jego art. 3 lit. c) wyklucza wydanie uprawnionemu z tego patentu świadectwa dla każdego z tych produktów objętych ochroną?

____________

1 - Rozporządzenie (WE) nr 469/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 maja 2009 r. dotyczące dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych (Dz.U. L 152).