Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (Chancery Division) (Spojené kráľovstvo) 3. októbra 2012 - Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd/Sanofi

(vec C-443/12)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

High Court of Justice (Chancery Division)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd

Žalovaný: Sanofi

Ďalší účastník konania: Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC

Prejudiciálne otázky

Podľa akých kritérií sa určí, či "je výrobok chránený platným základným patentom" podľa článku 3 písm. a) nariadenia č. 469/2009/ES (ďalej len "nariadenie")?

V situácii, v rámci ktorej je viacero výrobkov chránených platným základným patentom, bráni nariadenie, a najmä článok 3 písm. c), tomu, aby bolo majiteľovi patentu vydané osvedčenie na každý z výrobkov, ktorý je chránený patentom?

____________

1 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 zo 6. mája 2009 o dodatkovom ochrannom osvedčení pre liečivá (Ú. v. EÚ L 152, s. 1).