Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court of Justice (Chancery Division) (Förenade kungariket) den 3 oktober 2012 - Actavis Group PTC EHF och Actavis UK Ltd mot Sanofi

(Mål C-443/12)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

High Court of Justice (Chancery Division)

Part(er) i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd

Motpart: Sanofi

Intervenient: Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC

Tolkningsfrågor

Vilka är kriterierna för när en produkt ska anses "skyddas av ett gällande grundpatent" i den mening som avses i artikel 3 a i förordning 469/2009/EG?

Utgör förordningen och i synnerhet artikel 3 i denna, i ett fall där flera produkter skyddas av ett gällande grundpatent, hinder för att patentets innehavare beviljas ett separat tilläggsskydd för var och en av de skyddade produkterna?

____________

1 - Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel (kodifierad version) (EUT 2009 L 152, s. 1)