Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol (Австрия) на 7 август 2013 г. — Ute Reindl, MPREIS Warenvertriebs GmbH/Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

(Дело C-443/13)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol

Страни в главното производство

Ответник в първоинстанционното производство и жалбоподател във въззивното производство: Ute Reindl, MPREIS Warenvertriebs GmbH

Ищец в първоинстанционното производство и ответник във въззивното производство: Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

Преюдициални въпроси

Следва ли член 1 от Регламент (ЕО) № 1086/20111 за изменение на Регламент (ЕО) № 2073/2005 да се тълкува в смисъл, че прясно месо от домашни птици трябва да отговаря на микробиологичния критерий, посочен в ред 1.28 от глава 1 на приложение I към Регламент (ЕО) № 2073/20052 , във всички фази на дистрибуция?

Подлежат ли и стопанските субекти в хранителната промишленост, извършващи дейност на етапа на дистрибуцията на храни, изцяло на режима на Регламент (ЕО) № 2073/2005?     Трябва ли микробиологичният критерий, посочен в ред 1.28 от глава 1 на приложение I към Регламент (ЕО) № 2073/2005, да се спазва и на всички етапи на дистрибуцията от предприятията за храни, които не участват в производството (а извършват дейност само на етапа на дистрибуция)?