Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol (Itävalta) on esittänyt 7.8.2013 – Ute Reindl, MPREIS Warenvertriebs GmbH v. Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

(Asia C-443/13)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol

Pääasian asianosaiset

Vastaaja ja valittaja: Ute Reindl, MPREIS Warenvertriebs GmbH

Kantaja ja valituksen vastapuoli: Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko asetuksen (EY) N:o 2073/2005 muuttamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1086/20111 1 artiklaa tulkittava siten, että asetuksen (EY) N:o 2073/20052 liitteessä I olevan 1 luvun rivillä 1.28 mainitun tuoreen siipikarjanlihan on täytettävä mainitut mikrobiologiset vaatimukset kaikissa jakeluvaiheissa?

Sovelletaanko asetusta (EY) N:o 2073/2005 kaikilta osin myös elintarvikkeiden jakeluvaiheessa toimiviin elintarvikealan toimijoihin?

Onko myös sellaisten elintarvikeyritysten, jotka eivät osallistu tuotantoon (jakelua lukuun ottamatta), noudatettava kaikissa jakeluvaiheissa asetuksen (EY) N:o 2073/2005 liitteessä I olevan 1 luvun rivillä 1.28 mainittua mikrobiologista vaatimusta?

____________

____________

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2160/2003 liitteen II ja komission asetuksen (EY) N:o 2073/2005 liitteen I muuttamisesta tuoreessa siipikarjanlihassa esiintyvän Salmonellan osalta 27.10.2011 annettu komission asetus (EU) N:o 1086/2011, EUVL L 281, s. 7.

2 Elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista 15.11.2005 annettu komission asetus (EY) N:o 2073/2005, EYVL L 338, s. 1.