Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 7. augustā iesniedza Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol (Austrija) – Ute Reindl, MPREIS Warenvertriebs GmbH/Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

(lieta C-443/13)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol

Lietas dalībnieki pamata procesā

Atbildētājas un apelācijas sūdzības iesniedzējas: Ute Reindl, MPREIS Warenvertriebs GmbH

Prasītāja un atbildētāja apelācijas tiesvedībā: Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

Prejudiciālie jautājumi

Vai Regulas (EK) Nr. 1086/2011 1 , ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2073/2005, 1. pants ir jāsaprot tādējādi, ka svaigai putnu gaļai ir jāatbilst Regulas (EK) Nr. 2073/2005 2 I pielikuma 1. nodaļas 1.28. rindā minētajiem mikrobioloģiskajiem kritērijiem visās izplatīšanas stadijās?

Vai Regulā (EK) Nr. 2073/2005 paredzētais režīms ir pilnā apmērā piemērojams uzņēmējiem, kas iesaistīti pārtikas produktu apritē un darbojas pārtikas produktu tirdzniecības posmā?

Vai pārtikas uzņēmumiem, kas nepiedalās ražošanā, arī visās tirdzniecības stadijās (tostarp tirdzniecības stadijā) ir jāievēro Regulas (EK) Nr. 2073/2005 I pielikuma 1. nodaļas 1.28. rindā minētie mikrobioloģiskie kritēriji?