Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Unabhängige Verwaltungssenats in Tirol (Oostenrijk) op 7 augustus 2013 – Ute Reindl, MPREIS Warenvertriebs GmbH / Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

(Zaak C-443/13)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Unabhängiger Verwaltungssenats in Tirol

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: Ute Reindl, MPREIS Warenvertriebs GmbH

Verwerende partij: Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

Prejudiciële vragen

Moet artikel 1 van verordening (EU) nr. 1086/20111 tot wijziging van verordening (EG) nr. 2073/2005 aldus worden uitgelegd, dat vers pluimveevlees in alle stadia van de distributie aan het in bijlage I, hoofdstuk 1, rij 1.28, bij verordening (EG) nr. 2073/20052 genoemde microbiologische criterium moet voldoen?

Vallen ook exploitanten van levensmiddelenbedrijven die zich bezighouden met de distributie van levensmiddelen onder de regeling van verordening (EG) nr. 2073/2005?

Moet het in bijlage I, hoofdstuk 1, rij 1.28, bij verordening (EG) nr. 2073/2005 genoemde microbiologische criterium ook gedurende alle fasen van de distributie door exploitanten van levensmiddelenbedrijven die niet aan de productie deelnemen (uitsluitend distributiefase), worden nageleefd?

____________

____________

1 Verordening (EU) nr. 1086/2011 van de Commissie van 27 oktober 2011 tot wijziging van bijlage II bij verordening (EG) nr. 2160/2003 van het Europees Parlement en de Raad en van bijlage I bij verordening (EG) nr. 2073/2005 van de Commissie wat betreft salmonella in vers pluimveevlees (PB L 281, blz. 7).

2 Verordening (EG) nr. 2073/2005 van de Commissie van 15 november 2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen (PB L 338, blz. 1).