Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol (Austria) w dniu 7 sierpnia 2013 r. – Ute Reindl, MPREIS Warenvertriebs GmbH przeciwko Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

(Sprawa C-443/13)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca odwołanie: Ute Reindl, MPREIS Warenvertriebs GmbH

Druga strona postępowania: Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

Pytania prejudycjalne

Czy art. 1 rozporządzenia (UE) nr 1086/2011 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2073/20051 należy interpretować w ten sposób, że świeże mięso drobiowe musi spełniać kryterium mikrobiologiczne ustanowione w wierszu 1.28 rozdziału 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2073/20052 na każdym etapie dystrybucji?

Czy również przedsiębiorstwa sektora spożywczego uczestniczące w etapie dystrybucji żywności podlegają reżimowi rozporządzenia (WE) nr 2073/2005 w pełnym zakresie?

Czy kryterium mikrobiologiczne ustanowione w wierszu 1.28 rozdziału 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2073/2005 musi być przestrzegane na każdym etapie dystrybucji również przez przedsiębiorstwa sektora spożywczego nieuczestniczące w produkcji (a wyłącznie w etapie dystrybucji)?