Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol (Rakúsko) 7. augusta 2013 – Ute Reindl, MPREIS Warenvertriebs GmbH/Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

(vec C-443/13)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalovaná a odvolateľka: Ute Reindl, MPREIS Warenvertriebs GmbH

Žalobkyňa a odporkyňa v odvolacom konaní: Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 1 nariadenia (EÚ) č. 1086/20111 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2073/2005, chápať v tom zmysle, že čerstvé hydinové mäso musí mikrobiologické kritérium, ktoré je uvedené v prílohe I, kapitole 1 riadku 1.28 nariadenia Komisie (ES) č. 2073/20052 , spĺňať na všetkých stupňoch distribúcie?

Vzťahuje sa na všetkých prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, ktorí pôsobia v rámci distribúcie potravín, v plnom rozsahu režim nariadenia (ES) č. 2073/2005?

Majú mikrobiologické kritérium, ktoré je uvedené v prílohe I, kapitole 1 riadku 1.28 nariadenia (ES) č. 2073/2005, rešpektovať vo všetkých fázach distribúcie aj prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, ktorí nie sú zapojení do výroby (pôsobia výlučne vo fáze distribúcie)?