Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Unabhänginger Verwaltungssenat in Tirol (Österrike) den 7 augusti 2013 – Ute Reindl, MPREIS Warenvertriebs GmbH mot Bezirkhauptmannschaft Innsbruck

(Mål C-443/12)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Unabhänginger Verwaltungssenat in Tirol

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Ute Reindl, MPREIS Warenvertriebs GmbH

Svarande: Bezirkhauptmannschaft Innsbruck

Tolkningsfrågor

Ska artikel 1 i förordning (EU) nr 1086/20111 om ändring av förordning (EG) nr 2073/2005 tolkas så, att färskt fjäderfäkött ska uppfylla det mikrobiologiska kriterium som anges i rad 1.28 i kapitel 1i bilaga I till förordning (EG) nr 2073/20052 i alla skeden av distributionen?

Omfattas även livsmedelsföretagare som bedriver verksamhet i ett led i distributionskedjan för livsmedel av förordning (EG) nr 2073/2005 i dess helhet?

Ska det mikrobiologiska kriterium som anges i rad 1.28 i kapitel 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 2073/2005 även iakttas i varje led i distributionskedjan av livsmedelsföretagare som inte deltar i produktionen (endast distributionskedjan)?

____________

____________

1 Kommissionens förordning (EU) nr 1086/2011 av den 27 oktober 2011 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 och bilaga I till kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005 vad gäller salmonella i färskt fjäderfäkött (EUT L 281, s. 7)

2 Kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005 av den 15 november 2005 om mikrobiologiska kriterier för livsmedel (EUT L 338, s. 1)