Language of document :

Решение на Съда (трети състав) от 12 декември 2013 г. (преюдициално запитване от High Court of Justice (Chancery Division) — Обединено кралство) — Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd/Sanofi

(Дело C-443/12)1

(Лекарствени продукти за хуманна употреба — Сертификат за допълнителна закрила — Регламент (ЕО) № 469/2009 — Член 3 — Условия за получаване на този сертификат — Последователно пускане на пазара на два лекарствени продукта, които се състоят изцяло или частично от една и съща активна съставка — Комбинация от активни съставки, една от които вече е пусната на пазара под формата на лекарствен продукт с една-единствена активна съставка — Възможност за получаване на няколко сертификата въз основа на един и същи патент и на две разрешения за пускане на пазара)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

High Court of Justice (Chancery Division)

Страни в главното производство

Ищци: Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd

Ответник: Sanofi

в присъствието на: Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC

Предмет

Преюдициално запитване — High Court of Justice (Chancery Division) — Тълкуване на член 3, букви а) и в) от Регламент (ЕО) № 469/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 година относно сертификата за допълнителна закрила на лекарствените продукти (ОВ L 152, стр. 1) — Условия за получаване на сертификата за допълнителна закрила — Понятие „продукт, защитен с основен патент, който е в сила“ — Критерии — Възможност за предоставяне на сертификата за всеки лекарствен продукт в случай на патент, който обхваща няколко лекарствени продукта

Диспозитив

При обстоятелства като разглежданите в главното производство, при които въз основа на патент за закрила на нова активна съставка и на разрешение за пускане на пазара на лекарствен продукт, в който тя е единствената активна съставка, притежателят на патента вече е получил за тази активна съставка сертификат за допълнителна закрила, който му позволява да се противопостави на употребата на съставката самостоятелно или в комбинация с други активни съставки, член 3, буква в) от Регламент (ЕО) № 469/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 година относно сертификата за допълнителна закрила на лекарствените продукти трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска въз основа на същия патент, но на издадено по-късно разрешение за пускане на пазара на различен лекарствен продукт, съдържащ посочената активна съставка в комбинация с друга активна съставка, която не е защитена като такава с патента, на притежателя на последния да бъде издаден втори сертификат за допълнителна закрила на тази комбинация от активни съставки.

____________

1 ОВ C 389, 15.12.2012 г.