Language of document :

Euroopa Kohtu (kolmas koda) 12. detsembri 2013. aasta otsus (High Court of Justice’i (Chancery Division) eelotsusetaotlus - Ühendkuningriik) – Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd versus Sanofi

(kohtuasi C-443/12)1

(Inimtervishoius kasutatavad ravimid – Täiendava kaitse tunnistus – Määrus (EÜ) nr 469/2009 – Artikkel 3 – Tunnistuse saamise tingimused – Kahe osaliselt või täilikult sama toimeainet sisaldava ravimi järjestikune turuleviimine – Kombinatsioon kahest toimeainest, millest üht on juba müüdud ühe toimeainega ravimi kujul – Võimalus saada sama patendi ja kahe müügiloa alusel mitu tunnistust)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

High Court of Justice (Chancery Division)

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd

Kostja: Sanofi

Menetluses osales: Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC

Ese

Eelotsusetaotlus – High Court of Justice (Chancery Division) – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta määruse (EÜ) nr 469/2009 ravimite täiendava kaitse tunnistuse kohta (ELT L 152, lk 1) artikli 3 punktide a ja c tõlgendamine – Täiendava kaitse tunnistuse saamise tingimused – Mõiste „kehtiva aluspatendiga kaitstud toode” – Kriteeriumid – Võimalus anda tunnistus igale ravimile, kui patent hõlmab mitut ravimit

Resolutsioon

Niisugustel asjaoludel nagu põhikohtusjas, kus patendiomanik on uudset toimeainet kaitsva patendi ja seda ainet ainsa toimeainena sisaldava ravimi müügiloa alusel juba saanud sellele toimeainele täiendava kaitse tunnistuse, millele ta saab tugineda, et takistada selle toimeaine kasutamist eraldi või kombinatsioonis teiste toimeainetega, tuleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta määruse (EÜ) nr 469/2009 ravimite täiendava kaitse tunnistuse kohta artikli 3 punkti c tõlgendada nii, et sellega on vastuolus, kui selle patendi omanik saab –, tuginedes küll samale patendile, aga ka uuemale müügiloale, mis on antud erinevale ravimile (mis sisaldab sama toimeainet kombinatsioonis muu toimeainega, mida patent sellisena ei kaitse) – nimetatud toimeainete kombinatsioonile teise täiendava kaitse tunnistuse.

____________

1 ELT C 389, 15.12.2012.