Language of document :

Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 12. decembra 2013 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court of Justice (Chancery Division) – Združeno kraljestvo) – Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd proti Sanofi

(Zadeva C-443/12)1

(Zdravila za uporabo v humani medicini – Dodatni varstveni certifikat – Uredba (ES) št. 469/2009 – Člen 3 – Pogoji za pridobitev tega certifikata – Zaporedno dajanje v promet dveh zdravil, ki delno ali v celoti vsebujeta isto učinkovino – Kombinacija učinkovin, od katerih je ena že bila tržena v obliki zdravila z eno učinkovino – Možnost pridobitve več certifikatov na podlagi istega patenta in dveh dovoljenj za dajanje v promet)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

High Court of Justice (Chancery Division)

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd

Tožena stranka: Sanofi

ob udeležbi: Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – High Court of Justice (Chancery Division) – Razlaga člena 3(a) in (c) Uredbe (ES) št. 469/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o dodatnem varstvenem certifikatu za zdravila (UL L 152, str. 1) – Pogoji za pridobitev dodatnega varstvenega certifikata – Pojem „izdelek, varovan z veljavnim osnovnim patentom“ – Merila – Možnost podelitve certifikata za vsako zdravilo v primeru patenta, ki zajema več zdravil

Izrek

V okoliščinah, kakršne so v postopku v glavni stvari, v katerih je na podlagi patenta, ki varuje novo učinkovino, in dovoljenja za dajanje v promet zdravila, ki jo vsebuje kot edino učinkovino, imetnik tega patenta za to učinkovino že pridobil dodatni varstveni certifikat, ki mu omogoča nasprotovanje uporabi te učinkovine same ali v kombinaciji z drugimi učinkovinami, je treba člen 3(c) Uredbe (ES) št. 469/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o dodatnem varstvenem certifikatu za zdravila razlagati tako, da nasprotuje temu, da bi imetnik tega patenta na podlagi istega patenta vendar poznejšega dovoljenja za dajanje v promet drugega zdravila, ki navedeno učinkovino vsebuje v kombinaciji z drugo učinkovino, ki pa kot taka ni varovana z navedenim patentom, pridobil še en dodatni varstveni certifikat, ki se nanaša na to kombinacijo učinkovin.

____________

1 UL C 389, 15.12.2012.