Language of document :

Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 12 december 2013 (begäran om förhandsavgörande från High Court of Justice (Chancery Division) - Förenade kungariket) – Actavis UK Ltd mot Sanofi

(Mål C-443/12)(1 )

(Humanläkemedel – Tilläggsskydd – Förordning (EG) nr 469/2009 – Artikel 3 – Villkor för erhållande av tilläggsskydd – Successivt saluförande av två läkemedel, som helt eller delvis innehåller samma aktiva ingrediens – Kombination av aktiva ingredienser, av vilken en redan har saluförts i form av ett läkemedel med endast en aktiv ingrediens – Möjlighet att erhålla flera tilläggsskydd på grundval av samma patent och två godkännanden för saluföring)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

High Court of Justice (Chancery Division)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd

Motpart: Sanofi

I närvaro av: Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC

Saken

Begäran om förhandsavgörande – High Court of Justice (Chancery Division) – Tolkning av artikel 3 a och c i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel (EUT 2009 L 152, s. 1) – Villkor för att erhålla tilläggsskydd – Begreppet produkt som skyddas av ett gällande grundpatent – Villkor – Möjlighet att beviljas ett separat tilläggsskydd för var och en av de skyddade produkterna i ett fall där flera produkter skyddas av ett gällande grundpatent

Domslut

Under de omständigheter som är för handen i det nationella målet, där en patentinnehavare på grundval av ett patent som skyddar en innovativ aktiv ingrediens och ett godkännande att saluföra ett läkemedel som innehåller denna ingrediens som enda aktiva ingrediens, redan har erhållit ett tilläggsskydd för denna aktiva ingrediens som gör det möjlighet för denne att motsätta sig användningen av nämnda aktiva ingrediens ensam eller i kombination med andra aktiva ingredienser, ska artikel 3 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel tolkas så, att den utgör hinder för att patentinnehavaren – på grundval av samma patent men med stöd av ett senare godkännande för saluföring av ett annat läkemedel, som innehåller nämnda aktiva ingrediens i kombination med en annan aktiv ingrediens, vilken inte som sådan skyddas av patentet – erhåller ett andra tilläggsskydd för denna kombination av aktiva ingredienser.

____________

(1 ) EUT C 389, 15.12.2012.