Language of document : ECLI:EU:C:2013:833

Věc C‑443/12

Actavis Group PTC EHF

a

Actavis UK Ltd

v.

Sanofi

[žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court)]

„Humánní léčivé přípravky – Dodatkové ochranné osvědčení – Nařízení (ES) č. 469/2009 – Článek 3 – Podmínky získání tohoto osvědčení – Postupné uvedení dvou léčivých přípravků, které zčásti nebo zcela obsahují totožnou účinnou látku, na trh – Kombinace účinných látek, z nichž jedna již byla uvedena na trh ve formě léčivého přípravku s jedinou účinnou látkou – Možnost získat několik osvědčení na základě téhož patentu a dvou rozhodnutí o registraci“

Shrnutí – rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 12. prosince 2013

1.        Sbližování právních předpisů – Jednotné právní předpisy – Průmyslové a obchodní vlastnictví – Patentové právo – Dodatkové ochranné osvědčení pro léčivé přípravky – Podmínky poskytnutí – Patent chránící jedinou inovativní účinnou látku – Postupné uvedení dvou léčivých přípravků, které zčásti nebo zcela obsahují uvedenou účinnou látku, na trh – Dodatkové ochranné osvědčení udělené pro léčivý přípravek, který obsahuje pouze tuto účinnou látkou – Žádost o osvědčení pro léčivý přípravek obsahující tuto účinnou látku v kombinaci s jinou účinnou látkou, která není chráněna patentem – Nepřípustnost

[Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 469/2009, čl. 3 písm. c)]

2.        Sbližování právních předpisů – Jednotné právní předpisy – Průmyslové a obchodní vlastnictví – Patentové právo – Dodatkové ochranné osvědčení pro léčivé přípravky – Cíl

(Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 469/2009)

1.        Článek 3 písm. c) nařízení č. 469/2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky musí být vykládán v tom smyslu, že brání tomu, aby majitel patentu chránícího inovativní účinnou látku a rozhodnutí o registraci pro léčivý přípravek, který obsahuje tuto látku jako jedinou účinnou látku, který již získal pro tuto účinnou látku dodatkové ochranné osvědčení, jež mu umožňuje bránit použití uvedené účinné látky, samostatně nebo v kombinaci s dalšími účinnými látkami, získal na základě téhož patentu, ale pozdějšího rozhodnutí o registraci pro odlišný léčivý přípravek, jež obsahuje uvedenou účinnou látku v kombinaci s jinou účinnou látkou, která není jako taková chráněna uvedeným patentem, druhé dodatkové ochranné osvědčení pro tuto kombinaci účinných látek.

Pro účely použití čl. 3 písm. c) uvedeného nařízení nelze totiž připustit, že majitel platného základního patentu může získat nové dodatkové ochranné osvědčení pro léčivé přípravky, se kterým by byla případně spojena delší doba platnosti, pokaždé když uvede na trh jednoho členského státu léčivý přípravek, jež obsahuje účinnou látku chráněnou jako takovou jeho základním patentem, která představuje ústřední vynálezeckou činnost tohoto patentu, a dále jinou účinnou látku, která není jako taková chráněna uvedeným patentem.

(viz body 30, 43 a výrok)

2.        Viz znění rozhodnutí.

(viz body 31, 40, 41)