Language of document : ECLI:EU:C:2013:833

Sag C-443/12

Actavis Group PTC EHF

og

Actavis UK Ltd

mod

Sanofi

(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court))

»Humanmedicinske lægemidler – supplerende beskyttelsescertifikat – forordning (EF) nr. 469/2009 – artikel 3 – betingelser for udstedelse af dette certifikat – successiv markedsføring af to lægemidler, der helt eller delvist indeholder den samme aktive ingrediens – sammensætning af aktive ingredienser, hvoraf den ene allerede er blevet markedsført i form af et lægemiddel med en enkelt aktiv ingrediens – mulighed for at opnå flere certifikater på grundlag af et og samme patent og to tilladelser til markedsføring«

Sammendrag – Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 12. december 2013

1.        Tilnærmelse af lovgivningerne – ensartede lovgivninger – ejendomsret, industriel og kommerciel – patentret – supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler – betingelser for udstedelse – patent, der beskytter en nyskabende aktiv ingrediens – markedsføring af to efter hinanden følgende lægemidler, der indeholder den nævnte aktive ingrediens alene eller i sammensætning – supplerende beskyttelsescertifikat udstedt for et lægemiddel, der alene indeholder denne aktive ingrediens – ansøgning om et certifikat for et lægemiddel, der indeholder denne aktive ingrediens i sammensætning med en anden aktiv ingrediens, der ikke er beskyttet af patentet – ikke tilladt

[Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 469/2009, art. 3, litra c)]

2.        Tilnærmelse af lovgivningerne – ensartede lovgivninger – ejendomsret, industriel og kommerciel – patentret – supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler – formål

(Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 469/2009)

1.        Artikel 3, litra c), i forordning nr. 469/2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler skal fortolkes således, at den er til hinder for, at indehaveren af et patent, der beskytter en nyskabende aktiv ingrediens, og en tilladelse til markedsføring af et lægemiddel, der indeholder denne ingrediens som eneste aktive ingrediens, idet denne indehaver allerede for denne aktive ingrediens har opnået et supplerende beskyttelsescertifikat, som gør det muligt for denne patentindehaver at gøre indsigelse mod anvendelse af den nævnte aktive ingrediens, alene eller i sammensætning med andre aktive ingredienser, på grundlag af samme patent, men med en senere tildelt tilladelse til markedsføring af et andet lægemiddel, der indeholder den nævnte aktive ingrediens i sammensætning med en anden aktiv ingrediens, der ikke som sådan er beskyttet af det nævnte patent, opnår et andet supplerende beskyttelsescertifikat, der omfatter denne sammensætning af aktive ingredienser.

Det kan nemlig ikke medgives – med henblik på anvendelse af denne forordnings artikel 3, litra c) – at indehaveren af et grundpatent, der er i kraft, kan få udstedt et nyt supplerende beskyttelsescertifikat, eventuelt med en længere gyldighedsperiode, hver gang denne i en medlemsstat markedsfører et lægemiddel, der dels indeholder den aktive ingrediens, der er beskyttet ved grundpatentet, og som udgør den centrale nyskabelse ved dette patent, dels en anden aktiv ingrediens, der ikke er beskyttet ved patentet.

(jf. præmis 30, 43 og domskonkl.)

2.        Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 31, 40 og 41)