Language of document : ECLI:EU:C:2013:833

Asia C‑443/12

Actavis Group PTC EHF
ja

Actavis UK Ltd

vastaan

Sanofi

(High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Courtin) esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

Ihmisille tarkoitetut lääkkeet – Lisäsuojatodistus – Asetus (EY) N:o 469/2009 – 3 artikla – Edellytykset lisäsuojatodistuksen saamiselle – Kahden sellaisen lääkkeen peräkkäinen markkinoille saattaminen, jotka sisältävät osittain tai kokonaan samaa vaikuttavaa ainetta – Sellaisten vaikuttavien aineiden yhdistelmä, joista yhtä on jo myyty lääkkeenä, jossa on yksi ainoa vaikuttava aine – Mahdollisuus saada useita todistuksia saman patentin ja kahden markkinoille saattamista koskevan luvan perusteella

Tiivistelmä – Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 12.12.2013

1.        Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Yhdenmukainen lainsäädäntö – Teollisoikeudet ja kaupalliset oikeudet – Patenttioikeus – Lääkkeiden lisäsuojatodistus – Myöntämisedellytykset – Yhtä uudenlaista vaikuttavaa ainetta suojaava patentti – Kahden sellaisen lääkkeen peräkkäinen markkinoille saattaminen, jotka sisältävät osittain tai kokonaan kyseistä vaikuttavaa ainetta – Sellaiselle lääkkeelle myönnetty lisäsuojatodistus, joka sisältää pelkästään tätä vaikuttavaa ainetta – Lisäsuojatodistushakemus ei voi koskea sellaista lääkettä, joka sisältää edellä mainittua vaikuttavaa ainetta yhdistettynä toiseen vaikuttavaan aineeseen, jota ei suojata kyseisellä patentilla

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 469/2009 3 artiklan c alakohta)

2.        Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Yhdenmukainen lainsäädäntö – Teollisoikeudet ja kaupalliset oikeudet – Patenttioikeus – Lääkkeiden lisäsuojatodistus – Tavoite

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 469/2009)

1.        Lääkkeiden lisäsuojatodistuksesta annetun asetuksen N:o 469/2009 3 artiklan c alakohtaa on tulkittava siten, että se on esteenä sille, että uudenlaista vaikuttavaa ainetta suojaavan peruspatentin ja sitä ainoana vaikuttavana aineena sisältävälle lääkkeelle myönnetyn myyntiluvan haltija, joka on jo saanut kyseiselle vaikuttavalle aineelle lisäsuojatodistuksen, jonka nojalla se voi vastustaa kyseisen vaikuttavan aineen käyttöä yksinään tai yhdistettynä muihin vaikuttaviin aineisiin, saa saman patentin mutta sellaiselle eri lääkkeelle myöhemmin myönnetyn myyntiluvan, joka sisältää edellä mainittua vaikuttavaa ainetta yhdistettynä toiseen vaikuttavaan aineeseen, jota ei sellaisenaan suojata kyseisellä patentilla, perusteella toisen lisäsuojatodistuksen, joka koskee tätä vaikuttavien aineiden yhdistelmää.

Kyseisen asetuksen 3 artiklan c alakohdan soveltamista varten ei nimittäin voida hyväksyä sitä, että voimassa olevan peruspatentin haltija voisi saada uuden lisäsuojatodistuksen, joka on mahdollisesti voimassa pidemmän aikaa, aina saattaessaan jäsenvaltiossa markkinoille lääkkeen, joka sisältää yhtäältä sen peruspatentilla sellaisenaan suojattua sellaista vaikuttavaa ainetta, joka on kyseisen patentin keskeinen keksinnöllinen kohde, ja toisaalta toista vaikuttavaa ainetta, jota ei ole suojattu sellaisenaan kyseisellä patentilla.

(ks. 30 ja 43 kohta sekä tuomiolauselma)

2.        Ks. tuomion teksti.

(ks. 31, 40 ja 41 kohta)