Language of document : ECLI:EU:C:2013:833

Lieta C‑443/12

Actavis Group PTC EHF

un

Actavis UK Ltd

pret

Sanofi

[High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court), lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu]

Cilvēkiem paredzētas zāles – Papildu aizsardzības sertifikāts – Regula (EK) Nr. 469/2009 – 3. pants – Šāda sertifikāta saņemšanas nosacījumi – Divu zāļu, kuru sastāvā daļēji vai pilnīgi ietilpst viena un tā pati aktīvā viela, secīga laišana tirgū – Tādu aktīvo vielu kombinācija, viena no kurām jau tikusi tirgota kā zāles ar vienu aktīvo vielu – Iespēja saņemt vairākus sertifikātus, pamatojoties uz vienu un to pašu patentu un divām tirdzniecības atļaujām

Kopsavilkums – Tiesas (trešā palāta) 2013. gada 12. decembra spriedums

1.        Tiesību aktu tuvināšana – Vienveidīgi tiesību akti – Rūpnieciskais un komercīpašums – Patenta tiesības – Papildu aizsardzības sertifikāts zālēm – Piešķiršanas nosacījumi – Patents, ar ko tiek aizsargāta viena novatoriska aktīvā viela – Divu zāļu, kuru sastāvā daļēji vai pilnīgi ietilpst minētā aktīvā viela, secīga laišana tirgū – Papildu aizsardzības sertifikāts, kas piešķirts zālēm, kuru sastāvā ir tikai šī aktīvā viela – Pieteikums par sertifikāta piešķiršanu zālēm, kuru sastāvā ir šī aktīvā viela kombinācijā ar citu aktīvo vielu, kas nav aizsargāta ar patentu – Nepieļaujamība

(Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 469/2009 3. panta c) punkts)

2.        Tiesību aktu tuvināšana – Vienveidīgi tiesību akti – Rūpnieciskais un komercīpašums – Patenta tiesības – Papildu aizsardzības sertifikāts zālēm  – Mērķis

(Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 469/2009)

1.        Regulas Nr. 469/2009 par papildu aizsardzības sertifikātu zālēm 3. panta c) punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tam ir pretrunā, ja patenta, ar ko tiek aizsargāta novatoriska aktīvā viela, un tirgū laišanas atļaujas zālēm, kuru sastāvā tā ir kā vienīgā aktīvā viela, īpašnieks, kurš attiecībā uz šo aktīvo vielu jau ir saņēmis papildu aizsardzības sertifikātu, kurš tam ļauj iebilst pret minētās aktīvās vielas lietošanu atsevišķi vai kombinācijā ar citām aktīvām vielām, pamatojoties uz šo pašu patentu un tirgū laišanas atļauju, kas ir tikusi saņemta vēlāk un attiecībā uz citām zālēm, kuru sastāvā ir minētā aktīvā viela kombinācijā ar citu aktīvo vielu, kura pati nav aizsargāta ar minēto patentu, saņem otru papildu aizsardzības sertifikātu, kas attiecas uz šo aktīvo vielu kombināciju.

Proti, lai piemērotu minētās regulas 3. panta c) punktu, nevar pieņemt, ka spēkā esošā pamatpatenta īpašnieks ikreiz, laižot dalībvalsts tirgū zāles, kuru sastāvā ir, pirmkārt, aktīvā viela, kas pati ir aizsargāta ar tā pamatpatentu un ir šā patenta centrālais izgudrojums, un, otrkārt, cita aktīvā viela, kas pati nav aizsargāta ar minēto patentu, var saņemt jaunu papildu aizsardzības sertifikātu zālēm, kurā, iespējams, paredzēts ilgāks spēkā esamības termiņš.

(sal. ar 30. un 43. punktu un rezolutīvo daļu)

2.        Skat. nolēmuma tekstu.

(sal. ar 31., 40. un 41. punktu)