Language of document : ECLI:EU:C:2013:833

Zadeva C‑443/12

Actavis Group PTC EHF

in

Actavis UK Ltd

proti

Sanofi

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court))

„Zdravila za uporabo v humani medicini – Dodatni varstveni certifikat – Uredba (ES) št. 469/2009 – Člen 3 – Pogoji za pridobitev tega certifikata – Zaporedno dajanje v promet dveh zdravil, ki delno ali v celoti vsebujeta isto učinkovino – Kombinacija učinkovin, od katerih je ena že bila tržena v obliki zdravila z eno učinkovino – Možnost pridobitve več certifikatov na podlagi istega patenta in dveh dovoljenj za dajanje v promet“

Povzetek – Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 12. decembra 2013

1.        Približevanje zakonodaj – Enotne zakonodaje – Industrijska in poslovna lastnina – Patentno pravo – Dodatni varstveni certifikat za zdravila – Pogoji za podelitev – Patent, ki varuje eno samo novo učinkovino – Zaporedno dajanje v promet dveh zdravil, ki delno ali v celoti vsebujeta navedeno učinkovino – Dodatni varstveni certifikat, podeljen za zdravilo, ki vsebuje zgolj to učinkovino – Prijava za certifikat, ki se nanaša na zdravilo, ki to učinkovino vsebuje v kombinaciji z drugo učinkovino, ki s patentom ni varovana – Nedopustnost

(Uredba Evropskega parlamenta in Sveta št. 469/2009, člen 3(c))

2.        Približevanje zakonodaj – Enotne zakonodaje – Industrijska in poslovna lastnina – Patentno pravo – Dodatni varstveni certifikat za zdravila – Cilj

(Uredba Evropskega parlamenta in Sveta št. 469/2009)

1.        Člen 3(c) Uredbe (ES) št. 469/2009 o dodatnem varstvenem certifikatu za zdravila je treba razlagati tako, da nasprotuje temu, da bi imetnik patenta, ki varuje novo učinkovino, in dovoljenja za dajanje v promet zdravila, ki jo vsebuje kot edino učinkovino, ki je za to učinkovino že pridobil dodatni varstveni certifikat, ki mu omogoča nasprotovanje uporabi te učinkovine same ali v kombinaciji z drugimi učinkovinami, na podlagi istega patenta vendar poznejšega dovoljenja za dajanje v promet drugega zdravila, ki navedeno učinkovino vsebuje v kombinaciji z drugo učinkovino, ki pa kot taka ni varovana z navedenim patentom, pridobil še en dodatni varstveni certifikat, ki se nanaša na to kombinacijo učinkovin.

Za uporabo člena 3(c) navedene uredbe namreč ni mogoče sprejeti, da lahko imetnik veljavnega osnovnega patenta pridobi nov dodatni varstveni certifikat za zdravila, morda celo z daljšo veljavnostjo, vsakič, ko da v promet v državi članici zdravilo, ki po eni strani vsebuje učinkovino, ki je kot taka varovana z njegovim osnovnim patentom in ki je osrednja inventivna raven tega patenta, ter po drugi drugo učinkovino, ki je kot take navedeni patent ne varuje.

(Glej točki 30 in 43 ter izrek.)

2.        Glej besedilo odločbe.

(Glej točke 31, 40 in 41.)