Language of document : ECLI:EU:C:2013:833

Mål C‑443/12

Actavis Group PTC EHF

och

Actavis UK Ltd

mot

Sanofi

(begäran om förhandsavgörande från High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court))

”Humanläkemedel – Tilläggsskydd – Förordning (EG) nr 469/2009 – Artikel 3 – Villkor för erhållande av tilläggsskydd – Successivt saluförande av två läkemedel, som helt eller delvis innehåller samma aktiva ingrediens – Kombination av aktiva ingredienser, av vilken en redan har saluförts i form av ett läkemedel med endast en aktiv ingrediens – Möjlighet att erhålla flera tilläggsskydd på grundval av samma patent och två godkännanden för saluföring”

Sammanfattning – Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 12 december 2013

1.        Tillnärmning av lagstiftning – Enhetlig lagstiftning – Industriell och kommersiell äganderätt – Patenträtt – Tilläggsskydd för läkemedel – Villkor för beviljande – Patent som skyddar en enda innovativ aktiv ingrediens – Successivt saluförande av två läkemedel, som helt eller delvis innehåller nämnda aktiva ingrediens – Tilläggsskydd beviljat för det läkemedel som endast innehåller den aktiva ingrediensen – Ansökan om tilläggsskydd för ett läkemedel som innehåller den aktiva ingrediensen i kombinaten med en annan aktiv ingrediens vilken inte skyddas av patentet – Otillåtet

(Europaparlamentets och rådets förordning nr 469/2009, artikel 3 c)

2.        Tillnärmning av lagstiftning – Enhetlig lagstiftning – Industriell och kommersiell äganderätt – Patenträtt – Tilläggsskydd för läkemedel – Mål

(Europaparlamentets och rådets förordning nr 469/2009)

1.        När en patentinnehavare på grundval av ett patent som skyddar en innovativ aktiv ingrediens och ett godkännande att saluföra ett läkemedel som innehåller denna ingrediens som enda aktiva ingrediens, redan har erhållit ett tilläggsskydd för denna aktiva ingrediens som gör det möjligt för denne att motsätta sig användningen av nämnda aktiva ingrediens ensam eller i kombination med andra aktiva ingredienser, ska artikel 3 c i förordning nr 469/2009 om tilläggsskydd för läkemedel tolkas så, att den utgör hinder för att patentinnehavaren – på grundval av samma patent men med stöd av ett senare godkännande för saluföring av ett annat läkemedel, som innehåller nämnda aktiva ingrediens i kombination med en annan aktiv ingrediens, vilken inte som sådan skyddas av patentet – erhåller ett andra tilläggsskydd för denna kombination av aktiva ingredienser.

2.        Det kan således inte medges, vid tillämpningen av artikel 3 c i förordningen, att en innehavare av ett gällande grundpatent kan erhålla ett nytt tilläggsskydd, med en eventuellt längre giltighetstid, varje gång som denne erbjuder ett läkemedel till saluföring i en medlemsstat som dels innehåller den aktiva ingrediens som skyddas som sådan av grundpatentet, och som den hänskjutande domstolen har konstaterat utgör patentets huvudsakliga uppfinningshöjd, dels en annan aktiv ingrediens som inte skyddas av patentet.

(se punkterna 30 och 43 samt domslutet)

3.        Se domen.

(se punkterna 31, 40 och 41)