Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesverwaltungsgericht (Německo) dne 25. září 2014 – Kreis Warendorf v. Ibrahim Alo

(Věc C-443/14)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesverwaltungsgericht

Účastníci původního řízení

Navrhovatel v řízení o opravném prostředku „Revision“: Kreis Warendorf

Žalovaný v řízení o opravném prostředku „Revision“: Ibrahim Alo

Vedlejší účastník řízení: Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht (zástupce spolkového zájmu u Bundesverwaltungsgericht)

Předběžné otázky

Představuje povinnost mít bydliště v prostorově ohraničené oblasti (obec, okres, kraj) členského státu omezení svobody pohybu ve smyslu článku 33 směrnice 2011/95/EU1 , pokud se cizinec na území členského státu jinak může volně pohybovat a pobývat?

Je povinnost bydliště uložená osobám požívajícím status doplňkové ochrany slučitelná se článkem 33 a/nebo článkem 29 směrnice 2011/95/EU, pokud je odůvodněna dosažením přiměřeného rozdělení zátěže veřejné sociální pomoci mezi příslušné orgány v rámci státního území?

Je povinnost bydliště uložená osobám požívajícím status doplňkové ochrany slučitelná se článkem 33 a/nebo článkem 29 směrnice 2011/95/EU, pokud je založena na důvodech migrační a integrační politiky, například aby bylo zabráněno vzniku ohnisek sociálního nepokoje z důvodu hromadného usazování cizinců v určitých obcích či okresech? Dostačují v tomto smyslu abstraktní důvody migrační nebo integrační politiky nebo musejí být tyto důvody stanoveny konkrétně?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011 o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany (Úř. věst. L 337, 20.12.2011, s. 9).