Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht (Nemecko) 25. septembra 2014 – Okres Warendorf/Ibrahim Alo

(vec C-443/14)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesverwaltungsgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: Okres Warendorf

Odporca v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: Ibrahim Alo

Vedľajší účastník: Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht (zástupca spolkových záujmov pri Spolkovom správnom súde)

Prejudiciálne otázky

Predstavuje podmienka miesta pobytu v priestorovo ohraničenej oblasti (obec, okres, región) členského štátu obmedzenie slobody pohybu v zmysle článku 33 smernice 2011/95/EÚ1 , ak sa inak cudzinec môže voľne pohybovať a zdržiavať na území členského štátu?

Je podmienka miesta pobytu uložená osobám oprávneným na doplnkovú ochranu v súlade s článkom 33 a/alebo článkom 29 smernice 2011/95/EÚ, ak je odôvodnená dosiahnutím primeraného rozdelenia záťaže verejného sociálneho systému medzi jeho príslušné orgány v rámci štátneho územia?

Je podmienka miesta pobytu uložená osobám oprávneným na doplnkovú ochranu v súlade s článkom 33 a/alebo článkom 29 smernice 2011/95/EÚ, ak je založená na dôvodoch spočívajúcich v migračnej a integračnej politike, napríklad, aby sa zabránilo vzniku sociálnej segregácie intenzívnym osídľovaním určitých obcí alebo okresov cudzincami? Postačujú abstraktné dôvody migračnej a integračnej politiky, alebo musia byť takéto dôvody stanovené konkrétne?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách na oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany (Ú. v. EÚ L 337, s. 9).