Language of document :

Решение на Съда (четвърти състав) от 13 ноември 2014 г. (преюдициално запитване от Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol – Австрия) — Ute Reindl, наказателноотговорно лице като представител на MPREIS Warenvertriebs GmbH/Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

(C-443/13)1

(Преюдициално запитване — Сближаване на законодателствата във ветеринарно-санитарната област — Регламент (ЕО) № 2073/2005 — Приложение I — Микробиологични критерии за храните — Салмонела в прясно месо от домашни птици — Несъответствие с микробиологичните критерии, установено на етапа на дистрибуцията — Национално законодателство, съгласно което се санкционира стопанският субект в хранителната промишленост, участващ единствено на етапа на търговията на дребно — Съответствие с правото на ЕС — Ефективни, възпиращи и пропорционални санкции)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol

Страни в главното производство

Жалбоподател: Ute Reindl, наказателноотговорно лице като представител на MPREIS Warenvertriebs GmbH

Ответник: Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

Диспозитив

Част Д, точка 1 от приложение II към Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 година относно контрола на салмонела и други специфични агенти, причиняващи зоонози, които присъстват в хранителната верига, изменен с Регламент (ЕС) № 1086/2011 на Комисията от 27 октомври 2011 г., трябва да се тълкува в смисъл, че прясното месо от домашни птици от животински популации, изброени в приложение I към този регламент, трябва да отговаря на микробиологичния критерий, посочен в глава 1, ред 1.28 от приложение I към Регламент (ЕО) № 2073/2005 на Комисията от 15 ноември 2005 година относно микробиологични критерии за храните, изменен с Регламент № 1086/2011, във всички фази на дистрибуцията, включително на дребно.

Правото на Съюза, и по-специално Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 година за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните и Регламент № 2073/2005, изменен с Регламент № 1086/2011, трябва да се тълкува в смисъл, че по принцип допуска национално законодателство като разглежданото в главното производство, съгласно което стопанският субект в хранителната промишленост, осъществяващ дейност само на етапа на дистрибуцията за пускането на храни на пазара, се наказва за неспазване на микробиологичния критерий, посочен в глава 1, ред 1.28 от приложение I към Регламент № 2073/2005. Националният съд следва да прецени дали разглежданата в главното производство санкция отговаря на принципа на пропорционалност, посочен в член 17, параграф 2 от Регламент № 178/2002.

____________

1 ОВ C 344, 23.11.2013 г.